Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Start

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2020:1246 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2020:244) om viss tillfällig föräldrapenning med anledning av sjukdomen covid-19, dels ändring i samma förordning 2020-12-18
2020:1245 Förordning om ändring i förordningen (2009:1175) med vissa bemyndiganden för Pensionsmyndigheten 2020-12-18
2020:1244 Förordning om ändring i förordningen (2002:782) om ansökan och utbetalning av pension m.fl. förmåner 2020-12-18
2020:1243 Lag om ändring i lagen (2019:168) om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen 2020-12-18
2020:1242 Lag om ändring i lagen (2019:648) om ändring i lagen (2019:168) om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen 2020-12-18
2020:1241 Lag om ändring i lagen (2019:646) om ändring i socialförsäkringsbalken 2020-12-18
2020:1240 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) 2020-12-18
2020:1239 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken 2020-12-18
2020:1238 Förordning om ändring i förordningen (2020:201) om studiestöd vid spridning av viss smitta 2020-12-18
2020:1237 Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395) 2020-12-18
2020:1236 Förordning om ändring i förordningen (2007:937) med instruktion för Försvarets radioanstalt 2020-12-18
2020:1235 Förordning om ändring i förordningen (2007:861) med instruktion för Totalförsvarets forskningsinstitut 2020-12-18
2020:1234 Förordning om ändring i förordningen (2007:854) med instruktion för Försvarets materielverk 2020-12-18
2020:1233 Förordning om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten 2020-12-18
2020:1232 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige, dels ändring i samma förordning 2020-12-18

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404