Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2024:317 Förordning om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion 2024-05-29
2024:316 Lag om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619) 2024-05-29
2024:315 Lag om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304) 2024-05-29
2024:314 Lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder 2024-05-29
2024:313 Lag om ändring i jordabalken 2024-05-29
2024:312 Förordning om ändring i förordningen (2022:291) om tillfälligt statsbidrag till ideella organisationer för kvalitetshöjande åtgärder på skyddade boenden 2024-05-29
2024:311 Förordning om ändring i förordningen (2021:950) om statsbidrag för information och rådgivning om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden 2024-05-29
2024:310 Förordning om ändring i förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 2024-05-29
2024:309 Förordning om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar 2024-05-29
2024:308 Förordning om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program 2024-05-29
2024:307 Lag om uppgiftsskyldighet för att motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen samt fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet 2024-05-29
2024:306 Förordning om ändring i förordningen (2020:1180) om vissa utsläpp av växthusgaser 2024-05-28
2024:305 Förordning om ändring i förordningen (2020:1180) om vissa utsläpp av växthusgaser 2024-05-28
2024:304 Lag om ändring i lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem 2024-05-28
2024:303 Förordning om ändring i förordningen (1999:1382) om stödområden för vissa regionala företagsstöd 2024-05-28

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404