Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Start

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2020:1231 Förordning om upphävande av förordningen (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19 2020-12-18
2020:1230 Förordning om ändring i förordningen (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19 2020-12-18
2020:1229 Förordning om ändring i förordningen (2020:808) om upphävande av förordningen (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19 2020-12-18
2020:1228 Förordning om ändring i förordningen (2020:805) om ändring i förordningen (1995:1051) om skyldigheten att lämna läkarintyg när det gäller vissa socialförsäkringsförmåner vid sjukdom 2020-12-18
2020:1227 Förordning om ikraftträdande av lagen (2020:191) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön 2020-12-18
2020:1226 Förordning om ändring i förordningen (2020:803) om ikraftträdande av lagen (2020:191) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön 2020-12-18
2020:1225 Förordning om ändring i förordningen (2020:154) om förlängning av giltighetstiden för handlingar och ändrade tillsynsperioder inom sjöfartsområdet 2020-12-18
2020:1224 Förordning om ändring i förordningen (2018:1501) om statligt stöd till produktion av biogas som ska användas som biodrivmedel 2020-12-18
2020:1223 Förordning om ändring i strålskyddsförordningen (2018:506) 2020-12-18
2020:1222 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2020:711) om undantag från vissa bestämmelser om sjukpenning med anledning av sjukdomen covid-19, dels ändring i samma förordning 2020-12-18
2020:1221 Lag om ändring i lagen (2020:1170) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200) 2020-12-17
2020:1220 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200) 2020-12-17
2020:1219 Förordning om ändring i förordningen (2014:520) med instruktion för Statens energimyndighet 2020-12-15
2020:1218 Förordning om ändring i förordningen (2014:993) om särskild tillsyn och kapitalbuffertar 2020-12-15
2020:1217 Förordning om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden 2020-12-15

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404