Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2024:161 Förordning om återanvändning av vatten för bevattning inom jordbruket 2024-03-26
2024:160 Förordning om ändring i förordningen (2013:118) om Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning 2024-03-26
2024:159 Förordning om ändring i djurskyddsförordningen (2019:66) 2024-03-26
2024:158 Förordning om statsbidrag till kommuner för insatser som avser barn som löper risk att begå brott i miljöer kopplade till organiserad brottslighet 2024-03-26
2024:157 Förordning om ändring i förordningen (2007:937) med instruktion för Försvarets radioanstalt 2024-03-26
2024:156 Förordning om riskbedömning avseende fastighetsinstallationer för dricksvatten 2024-03-23
2024:155 Förordning om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 2024-03-23
2024:154 Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen 2024-03-23
2024:153 Förordning om ändring i förordningen (1992:1226) om Sveriges ekonomiska zon 2024-03-23
2024:152 Förordning om statsbidrag till vissa organisationer inom det civila samhället som arbetar med volontärsamordning 2024-03-19
2024:151 Förordning om upphävande av förordningen (2003:39) om statsbidrag för folkbildning om euron 2024-03-19
2024:150 Förordning om upphävande av förordningen (2018:2081) om statsbidrag till kommunerna för avskärmningar av platser där valsedlar kan läggas ut 2024-03-19
2024:149 Lag om ändring i körkortslagen (1998:488) 2024-03-19
2024:148 Förordning om ändring i förordningen (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen 2024-03-19
2024:147 Förordning om statsbidrag för samiska organisationer 2024-03-19

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404