Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Start

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2023:909 Förordning med instruktion för Riksgäldskontoret 2023-12-20
2023:908 Förordning om ändring i avfallsförordningen (2020:614) 2023-12-20
2023:907 Lag om ändring i lagen (2023:440) om ändring i lagen (2022:1857) om ändring i lagen (2022:1042) om ändring i socialförsäkringsbalken 2023-12-19
2023:906 Lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584) 2023-12-19
2023:905 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken 2023-12-19
2023:904 Förordning om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) 2023-12-19
2023:903 Förordning om stöd till kommuner för detaljplaner som möjliggör småhusbebyggelse och omvandlingar från lokaler till bostäder 2023-12-19
2023:902 Förordning om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor 2023-12-19
2023:901 Förordning om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika 2023-12-19
2023:900 Förordning om ändring i förordningen (2009:1393) med instruktion för Skogsstyrelsen 2023-12-19
2023:899 Förordning om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2021:955) 2023-12-19
2023:898 Förordning om ändring i förordningen (2016:1023) med instruktion för Ekonomistyrningsverket 2023-12-19
2023:897 Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2023:434) om statsbidrag till vissa organisationer som bedriver verksamhet som riktar sig till människor i socialt särskilt utsatta situationer 2023-12-19
2023:896 Förordning om ändring i förordningen (2013:1007) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter 2023-12-19
2023:895 Lag om ändring i lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst 2023-12-19

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404